"Network Optix Takes Video Surveillance to the Next Level" - Entrepreneur Magazine.