Nx Webinar Week 2023

ASIA

Nx Solutions Webinar Week

Features and Integrations Overview 2023

 

Whether you're new to Network Optix solutions or a seasoned expert, mark your calendars for an exclusive webinar with the Nx APAC team on October 3 - 6th and join us as we explore the future of Network Optix, delve into the extensive features of Nx Witness VMS, and provide an inside look at the latest cutting-edge integrations and their capabilities. Don't miss this opportunity to explore the future of Network Optix with us!

 
Asia Webinar Week - 2023 - Nx Event Social Media Square

Webinar Schedule

 

Day 1: October 3, 2023 - South Korea

Nx Solution Webinar - Features and Integrations Overview 2023 (Korean)

Whether you're new to Network Optix solutions or a seasoned expert, mark your calendars for an exclusive webinar with the Nx APAC team on October 3rd at 2 PM UTC+9 and join us as we explore the future of Network Optix, delve into the extensive features of Nx Witness VMS, and provide an inside look at the latest cutting-edge integrations and their capabilities. Don't miss this opportunity to explore the future of Network Optix with us!

Network Optix 솔루션을 처음 사용하시는 분이나 경험이 풍부한 전문가분들과 함께 10월 3일 오후 2시(UTC+8)에 Nx APAC 팀과 단독 웨비나를 위한 일정표를 작성하시고 참석 부탁드립니다!.이번 웨비나에서 Network Optix의 미래, Nx Witness VMs의 광범위한 기능, 최신 첨단 통합 기능에 대해 인사이드를 소개해 드립니다. 네트워크 Optix의 미래를 함께 살펴볼 수 있는 이 기회를 놓치지 마세요!

 

- Date & Time: October 3, 2023    2:00 PM    UTC+9
- Speaker: Aaron Kim
- Language: Korean

Day 2: October 4, 2023 - Thailand

Nx Solution Webinar - Features and Integrations Overview 2023 (Thai)

Whether you're new to Network Optix solutions or a seasoned expert, mark your calendars for an exclusive webinar with the Nx APAC team on October 4th at 10 AM UTC+7 and join us as we explore the future of Network Optix, delve into the extensive features of Nx Witness VMS, and provide an inside look at the latest cutting-edge integrations and their capabilities. Don't miss this opportunity to explore the future of Network Optix with us!

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มใช้ Network Optix Solutions หรือมีประสบการณ์มาก่อน โปรดบันทึกบนปฏิทินของคุณไว้เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บสุดพิเศษกับทีมงาน Nx APAC ในวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 10.00 น. UTC+7 และเข้าร่วมรับฟังสัมมนากับเราในหัว Future of Network Optix , Features of Nx Witness VMS และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการ integrations และความสามารถต่างๆของเรา อย่าพลาดโอกาสในการอัพเดท Solutions ดีๆของ Network Optix นะคะ!

- Date & Time: October 4, 2023    10:00 AM    UTC+7
- Speaker: Phatchareeporn Pratoommart (Beaut)
- Language: Thai

Day 3: October 5, 2023 - Indonesia

Nx Solution Webinar - Features and Integrations Overview 2023 (Indonesian)

Whether you're new to Network Optix solutions or a seasoned expert, mark your calendars for an exclusive webinar with the Nx APAC team on October 5th at 10 AM UTC+7 and join us as we explore the future of Network Optix, delve into the extensive features of Nx Witness VMS, and provide an inside look at the latest cutting-edge integrations and their capabilities. Don't miss this opportunity to explore the future of Network Optix with us!

Baik Anda baru mengenal solusi Network Optix ataupun Anda sudah berpengalaman, tandai kalendar Anda untuk webinar eksklusif bersama tim Nx APAC pada tanggal 5 Oktober jam 10 pagi WIB dan bergabunglah dengan kami dimana kami akan memaparkan masa depan Network Optix, menjelaskan fitur ekstensif dari Nx Witness VMS dan memberikan tinjauan mendalam mengenai integrasi mutakhir dan kemampuannya. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjelajahi masa depan Network Optix bersama kami!

- Date & Time: October 5, 2023    10:00 AM    UTC+7
- Speaker: Hartono Tan
- Language: Indonesian

Day 3: October 5, 2023 - Philippines

Nx Solution Webinar - Features and Integrations Overview 2023 (English)

Whether you're new to Network Optix solutions or a seasoned expert, mark your calendars for an exclusive webinar with the Nx APAC team on October 5th at 2 PM UTC+8 and join us as we explore the future of Network Optix, delve into the extensive features of Nx Witness VMS, and provide an inside look at the latest cutting-edge integrations and their capabilities. Don't miss this opportunity to explore the future of Network Optix with us!

 

- Date & Time: October 5, 2023    2:00 PM    UTC+8
- Speaker: Jovi Barlisan
- Language: English

Day 4: October 6, 2023 - Vietnam

Nx Solution Webinar - Features and Integrations Overview 2023 (Vietnamese)

Whether you're new to Network Optix solutions or a seasoned expert, mark your calendars for an exclusive webinar with the Nx APAC team on October 6th at 10 AM UTC+7 and join us as we explore the future of Network Optix, delve into the extensive features of Nx Witness VMS, and provide an inside look at the latest cutting-edge integrations and their capabilities. Don't miss this opportunity to explore the future of Network Optix with us!

Dù bạn là người mới sử dụng các giải pháp của Network Optix hay là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, hãy đánh dấu lịch để tham gia webinar chuyên sâu với team Nx APAC vào lúc 10h sáng thứ Ba ngày 6 tháng 10 (UTC+7) để khám phá chi tiết các tính năng mới của VMS Nx Witness và cập nhật các tích hợp mở rộng. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để nắm bắt các xu hướng của Network Optix và trao đổi chi tiết về các tích hợp mở rộng cùng team Nx!

- Date & Time: October 6, 2023    10:00 AM    UTC+7
- Speaker: Annie Tran
- Language: Vietnamese

Day 4: October 6, 2023 - Main

Nx Solution Webinar - Features and Integrations Overview 2023 (English)

Whether you're new to Network Optix solutions or a seasoned expert, mark your calendars for an exclusive webinar with the Nx APAC team on October 6th at 2 PM UTC+8 and join us as we explore the future of Network Optix, delve into the extensive features of Nx Witness VMS, and provide an inside look at the latest cutting-edge integrations and their capabilities. Don't miss this opportunity to explore the future of Network Optix with us!

 

- Date & Time: October 6, 2023    2:00 PM    UTC+8
- Speaker: Jason Lee
- Language: English